Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt


Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Induflex, med mindre andet skriftligt er accepteret af Induflex. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

I det omfang Induflex vejleder køber, i forbindelse med køb af produkter, er der ikke tale om rådgivning, hvorved der kan påhvile Induflex et rådgiveransvar.

 

2. Tilbud og prisoverslag


Skriftligt tilbud fra Induflex er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende i 14 dage fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være Induflex i hænde inden acceptfristens udløb. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Induflex, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

 

3. Priser


Aftalte priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. Induflex forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder forøgelser i skatter og afgifter, som Induflex ingen mulighed har for at påvirke.

 

Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i priser som følge af eventuelle væsentlige prisstigninger på materialer.

 

Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køber andele af omkostninger ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne, tilhører sådanne modeller, forme eller andre værktøjer Induflex, jfr. afsnit 15.

 

4. Priser og betaling


Betalingsbetingelser og kontantrabat efter nærmere aftale.

 

Ved forsinket betaling beregnes kr. 100,00 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker, kr. 310 i kompensationsgebyrsamt 1 % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

 

5. Mængde


Induflex forbeholder sig retten til at levere og fakturere det bestilte antal med +/- 10 %.


6. Udfaldsprøver


Har køber forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som aftalen vedrører, og godkender køber denne udfaldsprøve uden forbehold, er køber afskåret fra, når leveringen finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede er i samme stand som den godkendte udfaldsprøve.

 

7. Levering


Levering sker ”Ex. Works”, hvilket medfører, at Induflex gør produktet tilgængeligt på en bestemt lokation, hvorefter udgifter og risiko forbundet med leveringen påhviler køber.

 

Emballage beregnes særskilt, medmindre andet konkret aftales.

 

8. Forsinkelse


Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

 

Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor i pkt. 10 eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. Dette gælder også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid. Såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved skriftlig medde-lelse til Induflex kræve levering, og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2 uger. Først når det er konstateret, at Induflex ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist, kan køber hæve aftalen.

 

Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette noget er-statningskrav mod Induflex i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

 

Induflex er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Induflex' erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige købesummen (det fak-turerede beløb).

 

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køber har således ikke ret til ved forsinkelse med en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leveran-cer.

 

9. Mangler


Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Induflex. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.
Induflex' ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hvis køber ikke skriftligt underretter Induflex om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

 

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Induflex er ansvarlig for, er Induflex altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved at afhjælpe manglen. Hvis afhjælpning af manglen sker inden for 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Induflex. Hvis Induflex ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for 30 dage, kan køberen give Induflex en sidste frist for afhjælpning, som ikke kan være kortere end 2 uger.

 

Er afhjælpning ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

 

Induflex er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Induflex' erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige købesummen (det fakturerede beløb).

 

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køber har således ikke ret til ved mangler med en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

 

10. Erstatningsansvar


Induflex er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Induflex' erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare. Dette gælder dog ikke i tilfælde af produktansvar (se nærmere om produktansvar under afsnit 13).

 

11. Force Majeure


Induflex er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Induflex er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Induflex' produktionsapparat.

 

Force majeure hos en af Induflex antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Induflex samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Induflex selv.

Induflex har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

 

12. Returvarer


Har Induflex accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Induflex' regning, forudsat at køber overholder Induflex' vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Det er købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Induflex' fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Induflex har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

 

13. Produktansvar


Induflex er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i Lov om produktansvar og det i retspraksis udviklede produktansvar. Induflex er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

I den udstrækning Induflex måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber pligtig at holde Induflex skadesløs i samme omfang, som Induflex' ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse.

Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra Induflex' side.

 

Induflex er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

14. Ejendomsforbehold


Det leverede forbliver Induflex' ejendom indtil sælger fuldt ud har erlagt betaling for det leverede.

 

15. Immaterielle rettigheder


Skitser, tegninger, prototyper samt andre former for udvikling/design helt eller delvis udviklet af Induflex, tilhører Induflex, og kan ikke fremvises eller overdrages til tredjemand uden Induflex' skriftlige accept. Tegninger/prøver udarbejdet af Induflex kan indeholde fortrolige oplysninger og må ikke videregives til tredjepart uden forudgående aftale og skriftlig accept.

 

Induflex har intet ansvar for tredjemands rettigheder i det omfang køber leverer tegninger mv. til Induflex.

I den udstrækning Induflex måtte blive mødt med et krav fra tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder, er køberen forpligtet til at holde Induflex skadesløs for ethvert ansvar.

 

16. Værneting og lovvalg


Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Aalborg som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

 

17. Behandling af personoplysninger


Induflex behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Induflex behandler alene almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer, mv. på kontaktpersoner hos køber.

 

Behandlingen finder sted i forbindelse med købers bestilling og løbende kommunikation med køber.

 

Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitik, som opdateres løbende.

Vi gør din vision til virkelighed

Induflex er din one-stop-shop. Vi er med dig hele vejen fra design, konstruktion og produktion til montage, pakning og distribution.

Vi gør din vision til virkelighed

Induflex er din one-stop-shop. Vi er med dig hele vejen fra design, konstruktion og produktion til montage, pakning og distribution.

Laserskærer skærer i en plade af gennemsigtig akryl hos Induflex

Materialer til dit projekt

Materialer til dit projekt

Plaststænger i sort POM på Induflex' lager i Støvring